سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی

اولین المپیاد علمی کارکنان شهرداری های کشور
اولین المپیاد علمی شهرداران کشور
سومین المپیاد علمی دهیاری های کشور