سرفصل قوانین و مقررات دهیاری و شورای اسلامی روستا

 • ۱- شرایط احراز سمت دهیار
  • ۱-۱- محدودیت اشتغال همزمان به کار دولتی دهیار تمام وقت
  • ۱-۲- سوابق اجرایی دهیار
  • ۱-۳- سکونت دهیار در روستا
 • ۲- خاتمه خدمت دهیار
  • ۲-۱- عدم حضور
  • ۲-۲- حکم محکومیت (مبنای حکم)
  • ۲-۳- کثرت اعضا برای عزل دهیار
 • ۳- مرجع یا محدوده زمانی ارسال گزارش کار شورا و دهیاری
  • ۳-۱- ارسال مصوبات شورا
  • ۳-۲- ارسال گزارش سالانه شورا
  • ۳-۳- ارسال گزارش دهیاری
 • ۴- وظایف دهیاری (میزان همکاری در خصوص)
  • ۴-۱- بازاریابی محصولات روستا
  • ۴-۲- تهیه آمار موالید و متوفیات
  • ۴-۳- تامین آب و روشنایی
  • ۴-۴- اجرای طرح هادی عمرانی و خدماتی
 • ۵- وظایف شورای اسلامی روستا
  • ۵-۱- مهلت مقرر جهت پیگیری مکاتبات و پیشنهادات شورا
  • ۵-۲- فواصل برگزاری گردهمایی عمومی
  • ۵-۳- مرجع ارسال گزارش های نارسایی های روستا
 • ۶- تصویب مصوبات و تخلفات شورا
  • ۶-۱- مرجع اعتراض به مصوبات شورای اسلامی روستا
  • ۶-۲- اعضای هیات تطبیق
  • ۶-۳- مرجع طرح تخلف شورا
  • ۶-۴- مرجع رسیدگی به تخلفات شورا
  • ۶-۵- مرجع رسیدگی به تخلفات عضو شورا
  • ۶-۶- غیبت غیر موجه عضو شورا

 سرفصل بودجه و امور مالی و معاملاتی دهیاری و شورای اسلامی روستا

 • ۱- انواع معاملات و نصاب دهیاری
  • ۱-۱- انواع معاملات دهیاری
  • ۱-۲- نصاب معاملات دهیاری
  • ۱-۳- مبنای نصاب معاملات در خرید و فروش
 • ۲- روش انجام معاملات
  • ۲-۱- مراحل انجام معاملات جزئی
  • ۲-۲- مراحل انجام معاملات متوسط
  • ۲-۳- مراحل انجام معاملات عمده
 • ۳- کمیسیون های معاملات
  • ۳-۱- اعضا و وظایف کمیسیون معاملات دهیاری
  • ۳-۲- اعضا و وظایف کمیسیون عالی معاملات دهیاری
  • ۳-۳- نحوه تصمیم گیری در کمیسیون های معاملات و عالی معاملات
 • ۴- مناقصه و مزایده
  • ۴-۱- موارد کاربرد مناقصه
  • ۴-۲- نکات قابل توجه در آگهی مناقصه
  • ۴-۳- نحوه تصمیم گیری دهیاری در پیشنهادهای مناقصه و نکات قابل توجه در انعقاد قراداد
  • ۴-۴- موارد ترک تشریفات مناقصه و نحوه عمل
  • ۴-۵- موارد انجام مزایده در دهیاری
 • ۵- امور مالی و بودجه دهیاری
  • ۵-۱- تنظیم و تدوین بودجه، متمم، اصلاح و تفریغ بودجه
  • ۵-۲- نحوه انتخاب و وظایف مسئول امور مالی دهیاری
  • ۵-۳- منابع درآمد دهیاری ها
  • ۵-۴- نحوه تنظیم و تصویب تعرفه عوارض محلی
  • ۵-۵- مراحل پرداخت هزینه ها در دهیاری
 • ۶- ممیزی و حسابرسی
  • ۶-۱- رسیدگی و حسابرسی در دهیاری
  • ۶-۲- منابع مالی تامین حسابرسی دهیاری
 • ۷- اموال دهیاری
  • ۷-۱- اموال عمومی و اختصاصی دهیاری
  • ۷-۲- نحوه ثبت و حفاظت از اموال دهیاری

سرفصل طرح ها و پروژه های عمران روستایی

 1. شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ( نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
 2. نحوه انعقاد قراردادهای طرح های عمرانی دهیاری ها
 3. کسورات قانونی در قراردادهای طرح های عمرانی دهیاری ها
 4. نصاب معاملات دولتی در قراردادهای طرح های عمرانی دهیاری ها
 5. نحوه نظارت بر پروژه های عمرانی دهیاری ها

سرفصل مقررات ملی ساختمان و ساخت و ساز روستایی

 1. قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا
 2. مبانی و اصول صدور پروانه ساختمانی
 3. تخلفات ساخت وساز و نحوه رسیدگی به آن
 4. قوانین مرتبط با جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در روستاها
 5. کمیسیون ماده ۹۹ و وظایف آن
 6. آشنایی با تهیه و اجرای طرح هادی و کنترل نظارت بر ساخت و ساز روستایی

سرفصل مدیریت بحران در نواحی روستایی

 1. تعاریف و مبانی مدیریت بحران
 2. مراحل مدیریت بحران
 3. قوانین و مقررات مربوطه
 4. تشکیل گروه های داوطلب واکنش اضطراری روستا
 5. تدوین برنامه مدیریت بحران روستا
 6. شناسایی تهدیدها و مخاطرات روستا
 7. تهیه نقشه و اطلاعات کلیدی بحران
 8. جستجو و نجات و امداد و سوانح
 9. اسکان موقت
 10. ایمنی و آتش نشانی

سرفصل محیط زیست و پسماند روستایی

 1. تاریخچه مدیریت پسماند در روستاها
 2. مفاهیم و عناصر موظف مدیریت پسماند روستایی
 3. اثرات و مشکلات ناشی از مدیریت نادرست پسماند
 4. قوانین و مقررات موجود در زمینه مدیریت پسماند در کشور
 5. روش های کاهش تولید
 6. تفکیک و جداسازی پسماندها از مبدأ
 7. ذخیره سازی موقت پسماندهای جامد در روستاها
 8. جمع آوری و حمل و نقل پسماند
 9. روش های مختلف پردازش و بازیافت پسماند متناسب با شرایط روستاها
 10. تصفیه بیولوژیکی پسماندهای فسادپذیر (کمپوست و هضم بیهوازی) در مناطق روستایی
 11. دفن بهداشتی پسماندها در مناطق روستایی
 12. شیوه های آموزش و جلب مشارکت مردمی در زمینه مدیریت پسماندهای روستایی