ضرورت برگزاری المپیاد علمی دهیاران کشور از زبان دکتر عبداللهی سرفصل ها و منابع اولین المپیاد علمی - آموزشی شهرداری های کشور که نیمه اول سال ۹۸ از سوی مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برگزار می شود، از سوی این مرکز اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، این المپیاد در چهار محور اصلی "مدیریت پسماند های شهری"، "مدیریت حمل و نقل شهری" ، "مدیریت بحران شهری" و "مباحث عمومی مدیریت شهری" برگزار می گردد.

برای هر محور سرفصل های آموزشی مشخص گردیده و منابع آموزشی المپیاد از سری منابع آموزشی شهرداری های کشور که طی سال های گذشته توسط مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تهیه گردیده، انتخاب شده اند و فایل الکترونیک آنها در اختیار شرکت کنندگان جهت مطالعه قرار می گیرد.

سرفصل های آموزشی اولین المپیاد شهرداری های کشور عبارتند از:

 1. حمل و نقل همگانی درون شهری
  - سیستم های حمل و نقل همگانی نوین شهری
  - یکپارچه سازی حمل و نقل همگانی
  - ایمنی حمل و نقل همگانی
  - سیستم های هوشمند حمل و نقل
 2. پسماند های شهری
  - برنامه ریزی و مدیریت مواد زاید جامد شهری
  - مدیریت عملیات دفن و دفع بهداشتی زباله های شهری
  - بازیافت مواد زاید جامد شهری
  - مدیریت جمع آوری و دفع زباله های بیمارستانی
 3. مدیریت بحران شهری
  - بحران و مدیریت شهری
  - ضوابط شهرسازی و مدیریت بحران شهری
  - حوادث طبیعی و مدیریت بحران شهری
  - اصول و مبانی امداد و نجات
 4. مباحث عمومی
  - الف) سرفصل های آموزشی
  - مهندسی ارزش
  - مدیریت شهری
  - برنامه های استراتژیک شهری
  - اصول و مبانی برنامه ریزی فرهنگی

منابع آموزشی المپیاد در لینک www.curs.ir واقع در سایت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قابل دسترسی می باشد .